Lenovo Global Technology

Lenovo Global Technology 2.8m, 13a/120v, C13 To Nema 5-15p (us) Line Cord

2.8m, 13a/120v, c13 to nema 5-15p (us) line cord


Manufacturer : Lenovo Global Technology
UPC : 889488098095